ویجت‌ها

لیست ویجت‌های دلخواه

ویجت جدید
راهنمای استفاده از ویجت جار

ویجت‌های پیش‌فرض

۲۰۰ در ۱۷۰ پیکس

۲۰۰ در ۱۷۰ پیکس

بدون تصاویر بندانگشتی

۴۰۰ در ۳۱۳ پیکسل

۴۰۰ در ۳۱۳ پیکسل

بدون تصاویر بندانگشتی

۲۰۰ در ۲۴۰ پیکسل

۲۰۰ در ۲۴۰ پیکسل

با تصاویر بندانگشتی

۴۰۰ در ۳۵۳ پیکسل

۴۰۰ در ۳۵۳ پیکسل

با تصاویر بندانگشتی